Hình ảnh: Đánh giá khách quan, toàn diện trong thực hiện pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông số 1

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VGP/ĐH

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát trình bày cho biết, mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá khách quan, toàn diện trách nhiệm của Chính phủ trong việc chỉ đạo, phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) từ năm 2009 đến hết năm 2023; công tác xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT; làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân (khách quan, chủ quan) của tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện và sự phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT...

Đồng thời, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT. Rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT.

Phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục tồn tại, hạn chế; điều chỉnh, xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác bảo đảm TTATGT giai đoạn tiếp theo.

Yêu cầu đặt ra đối với hoạt động giám sát là thực hiện đúng quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân… Chủ động trong tổ chức thực hiện, tránh chồng chéo; hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, hiệu quả và bảo đảm mục đích, yêu cầu đã đề ra trong kế hoạch giám sát. Thành viên Đoàn giám sát bám sát tiến độ, nội dung công việc đã quy định trong Kế hoạch chi tiết này để triển khai thực hiện. Tham khảo kết quả giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thực hiện; báo cáo tổng kết của Chính phủ về các lĩnh vực có liên quan trong hồ sơ dự án Luật Đường bộ và dự án Luật TTATGT đường bộ; báo cáo của các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực TTATGT.

Nội dung giám sát là: Việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT và các hoạt động liên quan đến bảo đảm TTATGT. Việc ban hành và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT; rà soát các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, trọng tâm là các văn bản dưới Luật của Chính phủ và các bộ, ngành; những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT. 

Thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phối hợp và tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân về bảo đảm TTATGT; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT; tình hình vi phạm, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về bảo đảm TTATGT; công tác phối hợp giữa các bộ, địa phương trong bảo đảm TTATGT; hoạt động hợp tác quốc tế về bảo đảm TTATGT; nguồn lực ngân sách bảo đảm TTATGT; trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan.

Xem xét, đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT; tập trung làm rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân của hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian tới.

Về phạm vi giám sát: Tiến hành giám sát đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT trên phạm vi cả nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho hay, theo kế hoạch, dự kiến về thời gian: Đối với lĩnh vực bảo đảm TTATGT đường bộ, từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/12/202. Đối với lĩnh vực bảo đảm TTATGT đường sắt, từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2023. Đối với lĩnh vực bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa, từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2023. Đối với bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không dân dụng, từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 31/12/2023. Đối với lĩnh vực an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/12/2023.

Đoàn giám sát đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Đề cương báo cáo của Đoàn giám sát; Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan.

Nguyễn Hoàng

Nguồn: baochinhphu.vn