Tại Quyết định này, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì xây dựng, công bố quy trình nội bộ giải quyết đối với các TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính.

Đồng thời, phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC để thực hiện tích hợp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở quy trình nội bộ của các đơn vị, Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì xây dựng, trình Bộ ban hành quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định số 1423/QĐ-BTC, danh mục TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính bảo gồm: Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; Thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam; Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; Phê chuẩn hoặc thay đổi phương pháp phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ; Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số…

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính không tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính, bao gồm: Chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ; Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc danh sách đăng ký giá tại Bộ Tài chính; Thủ tục rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo hình thức thanh toán trực tiếp; Thủ tục xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (cấp Trung ương); Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài...

Quyết định số 1423/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2024 và thay thế Quyết định số 07/QĐ-BTC ngày 4/1/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính.

Theo https://tapchitaichinh.vn/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-tiep-nhan-tra-ket-qua-tai-bo-phan-mot-cua-bo-tai-chinh.html