Theo bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối xuyên suốt, nhất quán và ưu việt của Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong quá trình cách mạng của Đảng ta, nhất là giai đoạn 2010 đến nay. Tuyên truyền lịch sử phát triển của cơ quan làm công tác dân tộc qua các thời kỳ; Vai trò và những đóng góp của cơ quan làm công tác dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Tuyên truyền về những thành tựu nổi bật trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS&MN. Tập trung phản ánh những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tổ chức tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở vùng DTTS&MN; vai trò, những đóng của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín vùng DTTS&MN đối với sự phát triển của cộng đồng, xã hội, nhất là việc thực hiện Tâm thư của đồng bào sau Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II. Tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tiêu biểu đã có nhiều đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở qua các thời kỳ.

Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Kỳ niệm 75 năm Ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương gắn với phong trào thi đua yêu nước; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỷ 2021 - 2026…

Báo Tin tức

Theo http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-ve-vung-dan-toc-va-mien-nui-133102