Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý nhà nước và một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các đại biểu là các chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị.Toàn cảnh Hội thảo

 

Thực hiện Nghị quyết số 08/2021/QH15 ngày 23/7/2021 của Quốc hội về Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5319/VPCP-TCCV ngày 04/8/2021 và Công văn số 1156/TTg-TCCV ngày 13/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Sau khi rà soát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV giai đoạn 2016 - 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Bộ trong giai đoạn hiện nay. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung trao đổi, rà soát từng chức năng nhiệm vụ cho đến cơ cấu tổ chức của Bộ, đề xuất giải pháp để có căn cứ khoa học, căn cứ thực tiễn đề xuất những nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ trong giai đoạn mới, đặc biệt cần làm rõ nội hàm đổi mới sáng tạo. “Chúng ta cần xác định rõ trong giai đoạn tới định hướng hoạt động của Bộ như thế nào, với chức năng nhiệm vụ được giao thì chúng ta cần có cơ cấu phù hợp để thực hiện nhiệm vụ”. Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng cũng cho biết, thời gian qua Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ để tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh, bổ sung, đưa những nội dung mới, bàn thảo các vấn đề liên quan đến Nghị định để làm theo quy trình.

Thứ trưởng nhấn mạnh, với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, chúng ta kiện toàn tổ chức bộ máy để làm sao tinh gọn hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao, giữ được sự ổn định, đoàn kết, thống nhất và công khai minh bạch.Ông Trần Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội thảo

 

Tại Hội thảo, đại diện các đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 95/2017/NĐ-CP.

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/21300/de-xuat-giai-phap-kien-toan-chuc-nang--nhiem-vu--quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-giai-doan-2021--2025.aspx