Để thực hiện tốt nhiệm vụ mua gạo nhập kho theo chỉ tiêu được giao, Lãnh đạo Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên đã chỉ đạo cán bộ, công chức là các thành viên Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định phải cập nhật, nắm vững quy định của pháp luật về Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện Quyết định số 164/QĐ-TCDT ngày 8/4/2024 của Tổng cục DTNN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024, đơn vị đã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, mua tổng số 8.000 tấn gạo, tương ứng 9 gói thầu.

Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được đơn vị triển khai theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu và hướng dẫn của Tổng cục DTNN. Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Kết quả, lựa chọn nhà thầu lần 1 có 4/9 gói thầu có nhà thầu trúng thầu. Thực hiện các quy định của pháp luật, Cục đã chủ động tổ chức cho nhà thầu đủ điều kiện chào lại giá. Kết quả lựa chọn nhà thầu lần 2 có 5/5 gói thầu chào lại giá có nhà thầu trúng thầu. Như vậy, sau 2 lần tổ chức lựa chọn nhà thầu, đơn vị đã đấu thầu thành công 8.000/8.000 tấn gạo, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Để khẩn trương nhập kho toàn bộ số gạo đã lựa chọn được các nhà thầu, toàn thể cán bộ, công chức đã làm việc không quản ngày nghỉ, ngày lễ, nhanh chóng đưa hàng vào kho sớm nhất, nhất là trong điều kiện mùa mưa. Kết quả, đến ngày 9/7/2024, Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên đã hoàn thành nhập kho trước thời hạn 8.000 tấn gạo, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Hiện tại, toàn bộ số lượng gạo nhập kho tại các chi cục DTNN được phủ lô, dán kín, hút chân không, kiểm tra độ kín để nạp khí Ni tơ đưa vào bảo quản theo quy định, đảm bảo chất lượng gạo, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng xuất cấp khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo https://tapchitaichinh.vn/hoan-thanh-nhap-kho-8-000-tan-gao-du-tru-quoc-gia-truoc-thoi-han.html