Từ năm 2011-2020, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt nhiều kết quả nổi bật. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính tại các đơn vị được quan tâm, cải thiện; ý kiến đánh giá hài lòng của người dân, tổ chức tăng lên. Công tác cải cách thể chế của tỉnh đạt được những kết quả nhất định trong những năm gần đây và được Bộ Tư pháp đánh giá cao. 
 
    Đến nay, 100% số cơ quan hành chính có bộ phận một cửa hiện đại; 99% số hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; tỉnh đã cung cấp 527 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 284 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Việc tinh giản biên chế, tinh gọn đầu mối, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt. Việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên đi vào hoạt động đã góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. 
 
Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hưng Yên
Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hưng Yên
    Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành tại một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt, kết quả cải cách hành chính của các đơn vị này qua các năm chưa có sự chuyển biến tích cực; số lượng hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và bưu chính công ích chưa bảo đảm tỷ lệ theo yêu cầu; tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hay một phần chi thường xuyên còn thấp. 
 
    Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu là: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, tập trung đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở; đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đôn đốc các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế gắn với thực hiện tinh giản biên chế; thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chuẩn ngạch; nâng cao kỹ năng làm việc trực tuyến cho đội ngũ cán bộ; nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị và xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính … 
                                                                                                   P.V
Theo http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202006/hung-yen-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-dat-ket-qua-noi-bat-308146/