Hình ảnh: Infographic: Nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ DN thích ứng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững đến năm 2025 số 1
 
Thiết kế: Dương Tuấn
Nguồn: baochinhphu.vn