[Infographics] 3.899 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 - Ảnh 1
Theo https://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-3899-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-thang-9-339520.html