[Infographics] Ngành Hải quan triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách  - Ảnh 1
Theo https://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-nganh-hai-quan-trien-khai-cac-giai-phap-trong-tam-nham-dam-bao-hoan-thanh-nhiem-vu-thu-ngan-sach-340164.html