[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 8.363 tỷ đồng - Ảnh 1
Theo https://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-quy-vac-xin-phong-chong-covid19-con-du-8363-ty-dong-338209.html