Việc kiểm kê TSC của Bộ Tài chính nhằm tổng hợp thực trạng TSC của các đơn vị dự toán thuộc Bộ đang quản lý, sử dụng theo các chỉ tiêu kiểm kê do Bộ quy định, hướng dẫn để báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả kiểm kê theo nội dung, tiến độ tại Đề án tổng kiểm kê TSC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kết quả kiểm kê làm cơ sở để Bộ Tài chính và các đơn vị dự toán thuộc Bộ rà soát, so sánh với số liệu đang theo dõi trên sổ sách kế toán, dữ liệu đang theo dõi trên phần mềm quản lý tài sản nội ngành để kịp thời điều chỉnh, chuẩn hóa số liệu, dữ liệu TSC theo thực tế kiểm kê (nếu có sai lệch) đảm bảo thống nhất; xem xét ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC.

Bên cạnh đó, thực hiện xử lý TSC theo quy định của pháp luật; xác định nhu cầu đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp TSC của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; phục vụ công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC, cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

 

Bộ Tài chính quy định thời điểm kiểm kê (thời điểm chốt số liệu kiểm kê) là 0h ngày 1/1/2025. Nguyên tắc kiểm kê được thực hiện theo quy định tại điểm 2, mục IV Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kế hoạch vừa ban hành, phạm vi để thực hiện kiểm kê của Bộ Tài chính là tài sản phải đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (đất, nhà, công trình điện chưa chuyển giao cho đơn vị điện lực, công trình khác gắn liền với đất); vật kiến trúc; xe ô tô; phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô); máy móc, thiết bị; cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm; tài sản cố định đặc thù; tài sản cố định hữu hình khác; tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị quyền sử dụng đất).

Đối tượng thực hiện kiểm kê gồm: Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp 3) đang trực tiếp hạch toán, quản lý, sử dụng TSC; các đơn vị dự toán thuộc, trực thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp 3) đang trực tiếp hạch toán, quản lý, sử dụng TSC.

Để công tác kiểm kê TSC được triển khai hiệu quả, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng TSC, quy định về chế độ tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định.

Bộ Tài chính giao Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Cục Quản lý công sản thực hiện kiểm kê thử nghiệm tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước, từ tháng 5-6/2024.

Dự kiến trong tháng 6/2024, Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Cục Quản lý công sản xây dựng, hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê, biểu mẫu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê. Tiếp đó, dự kiến khoảng tháng 7-8/2024, Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính tham gia tập huấn thực hiện kiểm kê theo kế hoạch của Bộ Tài chính tổ chức.

Việc hướng dẫn, tập huấn thực hiện kiểm kê cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp 3); các đơn vị dự toán thuộc, trực thuộc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp 3) được dự kiến thực hiện trong thời gian từ tháng 9-12/2024.

Về tổ chức thực hiện kiểm kê, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị dự toán phải hoàn thành việc thành lập Tổ kiểm kê của đơn vị trước ngày 1/1/2025. Thực hiện kiểm kê TSC thuộc phạm vi kiểm kê do đơn vị đang quản lý/tạm quản lý từ ngày 1/1/2025 đến ngày 28/2/2025. Hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê gửi đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp trước ngày 15/3/2025.

Các đơn vị cấp tổng cục thuộc Bộ Tài chính, đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp của đối tượng thực hiện kiểm kê trước ngày 30/4/2025 hoàn thành tổng hợp kết quả kiểm kê của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Tài chính.

Theo https://tapchitaichinh.vn/ke-hoach-kiem-ke-tai-san-cong-cua-bo-tai-chinh.html