Kết quả nổi bật trong cải cách hành chính của ngành Tài chính 6 tháng đầu năm - Ảnh 1
Theo https://tapchitaichinh.vn/info-media/ket-qua-noi-bat-trong-cai-cach-hanh-chinh-cua-nganh-tai-chinh-6-thang-dau-nam-349290.html