Nội dung điều chỉnh, bổ sung

KBNN thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung so với thông báo về việc tuyển dụng công chức KBNN ngày 03/6/2021, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh độ tuổi đăng ký dự tuyển thành: “Đủ 18 tuổi trở lên”.

2. Điều chỉnh tên gọi và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với vị trí “Chuyên viên văn thư, lưu trữ”:

- Điều chỉnh tên gọi vị trí “Chuyên viên văn thư, lưu trữ” thành tên gọi “Văn thư viên”.

- Điều chỉnh tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau: “Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.”

- Vị trí “Văn thư viên” không phải thi môn ngoại ngữ.

3. Sửa đổi, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ như sau:

- Bỏ quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học đối với thí sinh dự tuyển các vị trí: Chuyên viên nghiệp vụ, Kế toán viên, Chuyên viên tin học, Văn thư viên.

- Điều chỉnh nội dung môn thi ngoại ngữ đối với các vị trí Chuyên viên nghiệp vụ, Chuyên viên tin học: trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

4. Đối tượng được miễn thi ngoại ngữ gồm các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

5. Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển (thi tuyển hoặc xét tuyển) vào 01 vị trí dự tuyển tại 01 KBNN nơi có chỉ tiêu tuyển dụng. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào nhiều vị trí khác nhau tại cùng một đơn vị hoặc nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 đơn vị KBNN trở lên sẽ không được tham gia dự tuyển hoặc nếu đã tham gia dự tuyển thì sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.

Chỉ tiêu tuyển dụng

Chỉ tiêu thi tuyển: 1.193 chỉ tiêu (gồm 1.189 chỉ tiêu của KBNN và 04 chỉ tiêu của cơ quan Bộ Tài chính), trong đó:

- Chuyên viên nghiệp vụ: 503 chỉ tiêu.

- Kế toán viên: 621 chỉ tiêu.

- Chuyên viên tin học: 39 chỉ tiêu (gồm các vị trí: chuyên viên quản trị hệ thống, chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, chuyên viên quản lý an ninh thông tin, chuyên viên đảm bảo kỹ thuật).

- Văn thư viên: 30 chỉ tiêu, trong đó: 26 chỉ tiêu làm việc tại KBNN và 04 chỉ tiêu làm việc tại cơ quan Bộ Tài chính (03 chỉ tiêu Văn phòng Bộ và 01 chỉ tiêu Vụ Chính sách thuế) được ghép cùng kỳ thi tuyển dụng của KBNN.

Trong đó, cần lưu ý rằng, thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vị trí Văn thư viên tại Bộ Tài chính phải ghi rõ nội dung vị trí đăng ký dự tuyển là Văn thư viên và đơn vị đăng ký dự tuyển vào một trong hai đơn vị là Văn phòng Bộ Tài chính hoặc Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính tại Phiếu đăng ký thi tuyển đính kèm (Mẫu số 01).

Chỉ tiêu xét tuyển: Tổng số 160 chỉ tiêu, trong đó:

- Nhân viên bảo vệ: 156 chỉ tiêu

- Nhân viên lái xe chở tiền: 04 chỉ tiêu

Thời hạn tiếp nhận bổ sung hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển (mới)

Thời hạn tiếp nhận bổ sung hồ sơ (đối với trường hợp đã nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo cũ nếu có) và phiếu đăng ký dự tuyển công chức (mới) là 30 ngày kể từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2021. Các trường hợp nộp hồ sơ sau thời hạn nêu trên đều không hợp lệ.

Chi tiết về nội dung Kế hoạch tuyển dụng công chức KBNN sau khi sửa đổi, bổ sung (gồm các thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển....) được đăng tải trên Website của Bộ Tài chính tại địa chỉ https://www.mof.gov.vn,  website của KBNN tại địa chỉ https://www.vst.mof.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan KBNN và KBNN cấp tỉnh, cấp huyện trên toàn quốc.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/kho-bac-nha-nuoc-dieu-chinh-ke-hoach-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2021-340824.html