Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng, tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin qua đường dây nóng trong Hệ thống KBNN, trong thời gian qua, KBNN đã tích cực triển khai việc quán triệt KBNN các cấp thực hiện nghiêm Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng của hệ thống KBNN.

Đồng thời, duy trì thông suốt số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng, phân công công chức thường trực tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật liên quan đến điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng (nếu có).

Mới đây, KBNN đã công khai thông tin số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng tại Cổng Thông tin điện tử KBNN và Cổng Thông tin của KBNN các tỉnh, thành phố hoặc Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của địa phương kết nối internet để người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước dễ dàng tiếp cận trên môi trường mạng.

Đây là kênh thông tin để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của công chức KBNN các cấp, thông qua đó góp phần phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng KBNN các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Việc công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý khó khăn, vướng mắc cũng giúp tăng cường công tác quản lý, điều hành của thủ trưởng, Lãnh đạo KBNN các cấp và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN trong việc tiếp nhận, xử lý các thông tin, phản ánh của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Theo https://tapchitaichinh.vn/kho-bac-nha-nuoc-san-sang-tiep-nhan-xu-ly-kip-thoi-thong-tin-qua-duong-day-nong.html