Theo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 vừa được Bộ Nội vụ công bố, Bộ này giảm 2 chức danh tương đương Tổng cục trưởng, 8 chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng; giảm 22 chức danh Vụ trưởng và 66 chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm 3 đơn vị thuộc Bộ và tổ chức lại 2 cơ quan tương đương Tổng cục là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Bộ Nội vụ đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị thuộc 2 Ban này; tổ chức lại các Vụ và tương đương thuộc Ban thành các Phòng và tương đương thuộc Ban. Đồng thời tiến hành sắp xếp, giảm số lượng đầu mối các đơn vị thuộc Ban, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hình ảnh: Không còn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ số 1

Trụ sở Bộ Nội vụ (trái) và Bộ Tài nguyên và Môi trường trên đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội. (Ảnh: Hà Phong)

Theo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 vừa được Bộ Nội vụ công bố, Bộ này giảm 2 chức danh tương đương Tổng cục trưởng, 8 chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng; giảm 22 chức danh Vụ trưởng và 66 chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm 3 đơn vị thuộc Bộ và tổ chức lại 2 cơ quan tương đương Tổng cục là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Bộ Nội vụ đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị thuộc 2 Ban này; tổ chức lại các Vụ và tương đương thuộc Ban thành các Phòng và tương đương thuộc Ban. Đồng thời tiến hành sắp xếp, giảm số lượng đầu mối các đơn vị thuộc Ban, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

PV

Nguồn: dangcongsan.vn