Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Ngày 30/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó, tại Điều 44 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP có quy định về hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi người có công. 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP không quy định về giải quyết hưởng lại trợ cấp mất sức lao động đối với người đã chọn thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động để hưởng trợ cấp thương binh.

Do đó, trường hợp của ông đã lựa chọn thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động để hưởng trợ cấp thương tật đối với thương binh thì cơ quan BHXH không có căn cứ để giải quyết hưởng lại trợ cấp mất sức lao động. 

Về nội dung ông hỏi BHXH Việt Nam đã có Công văn số 3326/BHXH-CSXH ngày 2/11/2022 báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngay khi có quy định mới, BHXH Việt Nam sẽ chỉ đạo BHXH các địa phương thực hiện.

Theo Chinhphu.vn