Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động đối với một số loại công việc được thực hiện hợp đồng, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập xem xét thực hiện ký kết hợp đồng lao động.

Các công việc được thực hiện hợp đồng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ, gồm:

"1. Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:

a) Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gồm:

a) Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;

b) Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;

c) Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.

3. Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập".

Vì vậy, nếu có nguyện vọng hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị ở các huyện trong tỉnh Lào Cai, ông phải căn cứ nhu cầu sử dụng lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị đối với các công việc trên để xem xét, lựa chọn thực hiện việc ký kết hợp đồng cho phù hợp.

Đăng Khôi

Nguồn: baochinhphu.vn