Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; tăng cường bố trí biên chế từ nguồn biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ, giải pháp mới về chuyển đổi số;

100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn chú trọng bố trí bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ, giải pháp CĐS tại cơ quan, đơn vị; 100% tổ chức, cá nhân trong mạng lưới chuyển đổi số được tiếp cận và sử dụng các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số.

Quảng Nam tăng cường chuyển đổi số để phục vụ tốt cho người dân
Quảng Nam tăng cường chuyển đổi số để phục vụ tốt cho người dân

Kế hoạch thực hiện Đề án cũng quy định về việc tuyên truyền, giới thiệu và phổ biến các nền tảng số và bộ công cụ phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số.

Đề án cũng đưa ra định hướng đến 2030: Mạng lưới chuyển đổi số được hình thành, hoạt động hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số quốc gia. Phấn đấu có 100% đội ngũ nhân lực thực hiện nhiệm vụ CĐS từ tỉnh đến cơ sở hằng năm được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ và vị trí việc làm...

Lãnh đạo Quảng Nam cũng yêu cầu tập trung rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số cho các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; bố trí bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị.

Hướng dẫn, giới thiệu, phổ biến các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan Trung ương...

Nông dân Trà Vinh đẩy mạnh chuyển đổi số
Theo https://baodantoc.vn/quang-nam-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-de-an-chuyen-doi-so-1719368542593.htm