Thành viên tổ CNSCĐ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: HOÀNG VƯƠNG
Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Hoàng Vương

Cụ thể, toàn tỉnh có 2 địa phương thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp huyện, là Đại Lộc và Tây Giang. 31 xã tại Tây Giang, Đại Lộc và Nam Giang thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã; 206/241 xã đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn, khối phố. Tổng số thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đến nay 4.884 người, chủ yếu là cán bộ và lực lượng thuộc các đoàn thể ở thôn, khối phố.

Trên tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: Smart Quảng Nam, Sổ sức khỏe điện tử, 1022 Quảng Nam, các app thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia để tương tác với chính quyền, tham gia phát triển kinh tế số, xây dựng xã thông minh, khu dân cư thông minh. Đây là lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong quá trình hiện thực hóa giấc mơ chuyển đổi số.

Gia Lai ra mắt nhiều mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”
Theo https://baodantoc.vn/quang-nam-co-1033-to-cong-nghe-so-cong-dong-1680148957946.htm