Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm và Đỗ Việt Hà chủ trì Họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 27-29/10/2020, tại Hà Nội. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung quan trọng, đánh giá kết quả toàn diện của khóa XII và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Vũ Đức Nam thông tin tại buổi họp báo.

Đồng chí Vũ Đức Nam thông tin tại buổi họp báo.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng 59 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 14 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lại Xuân Lâm và đồng chí Đỗ Việt Hà được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 11 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thành Nam tái cử chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối đã cụ thể hóa phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối. Việc thực hiện Chương trình hành động cần tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện những nội dung, nhiệm vụ đã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể, bảo đảm khả thi, chất lượng, hiệu quả; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Chương trình hành động xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII. Đối với nhiệm vụ thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường và đổi mới công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội. Đảng bộ Khối thực hiện tốt công tác lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Họp báo, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt cho biết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII chú trọng đến công tác nhân sự với phương châm lựa chọn đại biểu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên có 2 đồng chí nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Những kết quả đạt được của Đại hội góp phần nâng cao tính chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thu Hằng

Theo http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/thong-tin-ve-ket-qua-dai-hoi-dang-bo-khoi-cac-co-quan-trung-uong-nhiem-ky-2020-2025-130537