Trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Quảng Bình đã gửi tới Bộ Tài chính nội dung kiến nghị: Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành (Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất) chỉ quy định việc thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế mà chưa có quy định cụ thể việc thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân nên việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê sang đất ở của các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu vẫn chưa được thực hiện.
Hình ảnh: Thu tiền sử dụng đất với đối tượng hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất số 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Do đó, cử tri tỉnh Quảng Bình đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất Chính phủ bổ sung quy định về việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân.
 
Giải đáp vấn đề cử tri tỉnh Quảng Bình đang quan tâm, Bộ Tài chính nhấn mạnh, theo quy định tại Điều 109 Luật Đất đai năm 2013, khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất.
 
Pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 (Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) đã có quy định về ưu đãi tiền sử dụng đất (mức thu, ưu đãi giá, miễn, giảm) khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, nhất là đối với đối tượng hộ gia đình, cá nhân.
 
Theo đó, về mức thu, hộ gia đình, cá nhân chỉ phải: (i) Nộp 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở; (ii) Nộp chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở.
 
Về giá đất, tổ chức kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất sát giá đất thị trường nhưng hộ gia đình, cá nhân chỉ phải nộp theo giá đất trên Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở.
 
Về miễn, giảm tiền sử dụng đất, Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất đối với một số đối tượng gồm: hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng...
 
Như vậy, pháp luật về thu tiền sử dụng đất hiện hành đã có quy định về việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân.
Hân Nguyễn
Nguồn tin: https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/thu-tien-su-dung-dat-voi-doi-tuong-ho-gia-dinh-ca-nhan-khi-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-351945.html