Tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Giải thưởng được xét, trao tặng cho nhà khoa học là tác giả chính của công trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc được thực hiện tại Việt Nam thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, bao gồm:

a- Khoa học tự nhiên: Toán học, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, Sinh học, Khoa học tự nhiên khác;

b- Khoa học kỹ thuật và công nghệ; c- Khoa học y, dược; d- Khoa học nông nghiệp.

Cơ cấu giải thưởng: Từ 1 - 3 giải thưởng (chính); 1 giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi).

Quyền lợi của nhà khoa học được tặng Giải thưởng: Được nhận Bằng Chứng nhận Giải thưởng; được nhận tiền thưởng.

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022:

- Tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 30/11/2021 đến ngày 31/12/2021.
- Xét chọn Giải thưởng: Từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2022.
- Trao tặng Giải thưởng: Tháng 5/2022.

Hồ sơ đề nghị xét tặng do cá nhân, tổ chức khoa học và công nghệ đề cử hoặc cá nhân nhà khoa học ứng cử.

Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến khích và trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân phát hiện và đề cử các ứng viên cho Giải thưởng nhằm thể hiện trách nhiệm và sự trân trọng kết quả nghiên cứu xuất sắc của các nhà khoa học./.

Theo http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Tiep-nhan-ho-so-dang-ky-Giai-thuong-Ta-Quang-Buu-nam-2022/454508.vgp