Tính đến tháng 12/2022, cả nước có 127 cơ quan báo; 670 cơ quan tạp chí (có 327 tạp chí lý luận chính trị và khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật); 72 cơ quan đài phát thanh, truyền hình. So với năm 2021 số lượng cơ quan báo chí tăng từ 816 lên 869 cơ quan, các cơ quan phát thanh truyền hình có số lượng không đổi

Hình ảnh: Tính đến tháng 12/2022, Việt Nam có bao nhiêu cơ quan báo chí? số 1

Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41.000 người, trong đó khối phát thanh, truyền hình xấp xỉ 16.500 người. Đối chiếu với năm 2021 tương đối ổn định về nhân sự và số lượng nhân sự được cấp thẻ nhà báo tăng đáng kể. Đã có 19.356 trường hợp được cấp thẻ nhà báo.

Năm 2022, công tác thông tin trên báo chí thể hiện rõ hơn vai trò dẫn dắt, chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Sang Vi

Nguồn tin: https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/tinh-den-thang-122022-viet-nam-co-bao-nhieu-co-quan-bao-chi-a12137.html