Theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT, thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và thông điệp truyền nhận bao gồm: định dạng dữ liệu; mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử; chữ ký số; thông điệp truyền nhận giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế (TCTN), hoặc Tổ chức, doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan Thuế bằng hình thức gửi trực tiếp (không qua TCTN) với cơ quan thuế; QR Code trên hóa đơn điện tử; thông điệp thông báo kết quả cấp mã hóa đơn điện tử của cơ quan thuế ; thông điệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không mã đến cơ quan thuế…

Tổng cục Thuế cho biết, đây là quy định quan trọng để các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử, các tổ chức cung cấp dịch vụ và cơ quan thuế triển khai thống nhất các giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khởi tạo, lưu trữ, truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử.

Trước khi ban hành, Tổng cục Thuế đã rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế để phù hợp với quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế cũng đã lấy ý kiến các đơn vị, cơ quan liên quan và một số đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. 

Quyết định số 1450/QĐ-TCT thay thế Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020 của Tổng cục Thuế về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/tong-cuc-thue-ban-hanh-quy-dinh-ve-thanh-phan-chua-du-lieu-nghiep-vu-hoa-don-dien-tu-339924.html