Ngày 04/02/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vũ trụ đến năm 2030 kèm theo Quyết định số 169/QĐ-TTg. Mục tiêu chính của Chiến lược đến năm 2030 là thúc đẩy ứng dụng rộng rãi những thành tựu mới của KH&CN vũ trụ phục vụ phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quốc gia có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối tổng hợp, theo dõi việc tổ chức thực hiện Chiến lược, Bộ KH&CN đã và đang tổ chức làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương nhằm mục tiêu thống nhất trong nhận thức về ý nghĩa, nội hàm và tiềm năng của KH&CN vũ trụ, trên cơ sở đó làm rõ các nhiệm vụ các bộ, ngành được giao tại Quyết định số 169/QĐ-TTg. Tham gia các buổi làm việc, về phía Bộ KH&CN có đại diện Lãnh đạo và các chuyên viên Vụ Công nghệ cao chuyên quản lĩnh vực KH&CN vũ trụ cùng các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan.
 

 Toàn cảnh buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 

Buổi làm việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường vào ngày 22/3/2021 có ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ KH&CN, cùng một số lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị chức năng có liên quan. Tại đây, đại diện hai Bộ đã cùng nhau thảo luận, làm rõ nội hàm của 05 nhiệm vụ cụ thể được giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám; Hoàn thiện hạ tầng quốc gia về hệ thống thông tin địa lý; Xây dựng cơ chế hỗ trợ khai thác các cơ sở dữ liệu về quan sát Trái đất, phát triển các dịch vụ xử lý dữ liệu từ vệ tinh; Thí điểm phương án thuê ngoài cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu từ vệ tinh; Đề xuất chính sách thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường dịch vụ quan sát Trái đất.

Thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Bình Trọng đã trao đổi, cung cấp thông tin về một số kết quả đã đạt được thông qua việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 và dự kiến kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược KH&CN vũ trụ.
 

Toàn cảnh buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông.
 

Buổi làm việc tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông vào ngày 25/3/2021 có ông Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ KH&CN, cùng các lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị chức năng có liên quan. Tại buổi làm việc, đại diện hai Bộ đã thảo luận, làm rõ các nhiệm vụ được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án thay thế 02 vệ tinh viễn thông của Việt Nam gồm VINASAT-1 và VINASAT-2.

Tại buổi làm việc, các ý kiến thảo luận đều khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì năng lực truyền dẫn qua vệ tinh địa tĩnh, không những đáp ứng nhu cầu thông tin cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo mà còn có ý nghĩa trong giữ vững chủ quyền quốc gia trong khoảng không vũ trụ.

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19842/trien-khai-chien-luoc-phat-trien-va-ung-dung-khoa-hoc-va-cong-nghe-vu-tru-trong-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong--thong-tin-va-truyen-thong.aspx