Ông Lò Quang Tú - Chánh Văn phòng Ủy ban phát biểu khai mạc Lớp tập huấn
Ông Lò Quang Tú - Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc Lò Quang Tú cho biết: Thời gian qua, việc triển khai các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBDT luôn được các Lãnh đạo Ủy ban quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên tập trung triển khai. Công tác đôn đốc các vụ, đơn vị thực hiện các nhóm nhiệm vụ được phân công luôn được chú trọng, bảo đảm việc hoàn thành nhiệm vụ về chất lượng, tiến độ với quyết tâm cao.

Các học viên tham dự Lớp tập huấn
Các học viên tham dự Lớp tập huấn

Cùng với công tác cải cách hành chính, việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nội dung, tiến độ cũng góp phần hoàn thành kế hoạch công tác của các bộ, ngành, địa phương. “Việc đưa phần mềm theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phiên bản 2.0 vào khai thác, sử dụng hiệu quả trong cơ quan sẽ góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của UBDT trong thời gian tới”, ông Lò Quang Tú nhấn mạnh.

Màn hình theo dõi báo cáo, thống kê của Hệ thống luôn được Lãnh đạo Ủy ban quan tâm, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo
Màn hình theo dõi báo cáo, thống kê của Hệ thống luôn được Lãnh đạo Ủy ban quan tâm, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo

Tại Lớp tập huấn, các học viên là Thủ trưởng và công chức, viên chức được phân công theo dõi nhiệm vụ của các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT đã được Giảng viên của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) trao đổi về cơ sở pháp lý, quy trình nghiệp vụ, công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu, báo cáo thống kê, cũng như các nội dung nâng cấp của phiên bản 2.0 của Hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là các nội dung nhằm triển khai hiệu quả Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Ủy ban Dân tộc: Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động Chuyển đổi số
Theo https://baodantoc.vn/uy-ban-dan-toc-tap-huan-trien-khai-he-thong-theo-doi-nhiem-vu-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-giao-1680018580712.htm