Xác định phát triển khoa học và công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đặt ra. Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã tích cực phối hợp với các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn tiến hành điều tra, khảo sát thực địa, nắm bắt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp xây dựng Dự thảo “Chương trình phát triển Khoa học và Công nghệ huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ và các phòng chuyên môn của huyện cho ý kiến.
 Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao

Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa, UBND huyện Đầm Hà đã ban hành Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 phê duyệt “Chương trình phát triển Khoa học và Công nghệ huyện Đầm hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” với 22 nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên triển khai thực hiện trong các ngành/lĩnh vực; trong đó có 11 nhiệm vụ cho giai đoạn 2022 - 2023, 10 nhiệm vụ cho giai đoạn 2023 - 2025 và 01 nhiệm vụ cho giai đoạn sau năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với tổng kinh phí dự kiến khoảng hơn 40 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách cấp huyện khoảng 13,8 tỷ đồng - chiếm khoảng 34,4% tổng kinh phí dự kiến; còn lại khoảng trên 65,5% tổng kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ huyện sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác – đặc biệt là nguồn vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp/HTX trên địa bàn huyện.

Mô hình trồng củ cải tại huyện Đầm Hà

Theo https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20942/vien-nghien-cuu-va-phat-trien-vung-xay-dung-chuong-trinh-phat-trien-khcn-giai-doan-2021---2025--dinh-huong-den-nam-2030-cho-huyen-.aspx