Báo cáo gồm 4 phần: Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022; Dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; Phụ lục số liệu liên quan.

Theo Báo cáo, dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2023 là 1.620,7 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 15,7% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 13,3% GDP. Với phương án này, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 tăng khoảng 209 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2022. Đây là mức dự toán tích cực trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước ở một số ngành, lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Dự toán tổng chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2023 là 2.076,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 291,6 nghìn tỷ đồng (+16,3%) so với dự toán năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 726,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 35% tổng chi ngân sách nhà nước, tăng 38,1% so dự toán năm 2022, đảm bảo đủ nguồn thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chi trả nợ lãi là 102,9 nghìn tỷ đồng, giảm 0,8% so với dự toán năm 2022; chi thường xuyên là 1.172,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4% so với dự toán năm 2022. 

Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022 và dự kiến dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định. Đồng thời, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đưa công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới các mục tiêu phục vụ xã hội, cộng đồng một cách tốt nhất.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/bo-tai-chinh-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-trinh-quoc-hoi-353047.html