Trong từng thời điểm cụ thể, lợi dụng triệt để những khó khăn vướng mắc cần phải giải quyết, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn của đời sống xã hội, đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là trong thời gian gần đây, khi Đảng ta quyết tâm, chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, làm trong sạch nội bộ, tăng cường uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Trước sự quyết tâm ấy, các thế lực thù địch lại càng điên cuồng hơn, chúng không từ một thủ đoạn nào, tung ra hàng loạt các luận điệu, chiêu bài mới, tinh vi, xảo quyệt như bóp méo, xuyên tạc, bịa đặt, tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng cản trở sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta.

 

Đồng chí Bùi Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham luận tại Đại hội

Chúng triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội để liên tục phát tán các thông tin xấu độc, mặt trái của xã hội, khai thác những thông tin tiêu cực mà báo chí chính thống chưa có thông tin chính thức, chưa rõ ràng, để dẫn dắt, hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực; tác động vào tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, gây nhiễu loạn thông tin, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ, hệ thống chính trị và chính quyền các cấp.

Trước trước tình hình đó, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nêu rõ “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân...”. Trong đó, Ban Tuyên giáo Trung ương được giao chủ trì, tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện, tạo bước đột phá, giúp cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch có hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Có được kết quả bước đầu đó là nhờ sự đoàn kết, quyết liệt, chủ động, tích cực của tập thể Đảng ủy và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, thể hiện một số nội dung như sau:

Thứ nhất, chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và định hướng cấp ủy các các cấp xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cơ chế vận hành, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, ban chỉ đạo 35 các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan giúp việc; tạo sự đồng bộ, bảo đảm cơ sở pháp lý, chính trị trong việc tổ chức, triển khai Nghị quyết 35 trong toàn Đảng và huy động cả hệ thống chính trị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên tham gia.

Đảng ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Ban Bí thư ban hành một số văn bản quan trọng, như: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và tương đương; Chỉ đạo xây dựng tài liệu hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trong toàn Đảng, gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội… Những văn bản trên là cơ sở để xây dựng bộ máy, cơ chế hoạt động cho Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và kiện toàn tổ chức đến cấp huyện. Đến nay đã có 67 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 16 bộ, ngành thành lập Ban Chỉ đạo, hoạt động dần đi vào nề nếp và có hiệu quả bước đầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy hiệu quả trên thực tiễn.

Thứ hai, chủ động, tích cực phối hợp các bộ, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức chính trị xã hội cùng tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, phát huy thế mạnh của các ban, bộ, ngành, lực lượng, khắc phục hạn chế, khó khăn để triển khai công tác có hiệu quả, đồng bộ, trong đó đã tập trung 4 nội dung sau: 

- Tăng cường thông tin tích cực, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, khắc phục tình trạng thiếu thông tin dẫn dắt, định hướng trên không gian mạng, dẫn đến mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng Internet, mạng xã hội để phát tán thông tin suy diễn, xuyên tạc, bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; tạo môi trường dân chủ, khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phản biện xã hội, tích cực đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước khi đưa ra chủ trương, chính sách mới, tạo lòng tin và sự đồng thuận của xã hội.

- Định hướng báo chí, truyền thông chủ động bám sát tình hình thực tiễn, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, chủ động nguồn tin, bài, sản xuất chương trình, phóng sự, videoclip về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhất là liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm để kịp thời thông tin tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao chất lượng tin, bài, nhất là tính định hướng tư tưởng chính trị, đấu tranh phản bác có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, gây phương hại đến quá trình phát triển của đất nước.

- Nâng cao hiệu quả công tác, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cung cấp luận cứ khoa học cho việc bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới, triển khai các biện pháp và hình thức đấu tranh hiệu quả phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; biên soạn giáo trình, đưa nội dung Nghị quyết 35 vào các chương trình giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo về lý luận chính trị, định hướng học sinh, sinh viên có trách nhiệm, ý thức chia sẻ thông tin tích cực, cảnh giác, đấu tranh với thông tin xấu độc…Tiêu biểu, các cơ quan triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng Chương trình KX.02 “Nghiên cứu đề xuất bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin - Cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới” (gồm 20 đề tài nhánh); Chương trình KX.04 “Nghiên cứu về khoa học lý luận chính trị” (gồm 33 đề tài nhánh) và Chương trình cấp bộ trọng điểm: “Nghiên cứu đề xuất định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật” (gồm 09 đề tài nhánh); đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm giai đoạn 2019-2020: “Đấu tranh chống xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Thực trạng và giải pháp” …

- Chủ động phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội, trong đó: Chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, nắm chắc và xác định tính chính danh đối với các trang thông tin điện tử, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội; kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới; Chủ động gỡ bỏ gần 300 Website, Blog, Facebook mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chặn lọc 2.646 trang thông tin điện tử, xử lý gần 1.800 đối tượng, gỡ bỏ hơn 24.600 tài khoản, tin bài, video clip đăng tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc; phối hợp xử lý hàng trăm cá nhân, tổ chức lợi dụng báo chí, truyền thông đăng tải, lưu trữ tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, phần mềm kỹ thuật, đầu tư phương tiện, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm, công cụ cảnh báo giúp công tác quản lý báo chí, truyền thông được thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể quần chúng tổ chức triển khai công tác, rút kinh nghiệm, tham mưu Đảng, Nhà nước, cấp ủy kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh đường lối, chính sách nâng cao hiệu quả công tác.

Hằng năm, tiến hành kiểm tra, khảo sát nắm tình hình và đôn đốc việc triển khai Nghị số 35-NQ/TW, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 một số tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những cách làm hiệu quả, sáng tạo; hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị của địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp đấu tranh hiệu quả trong thời gian tới.

Thứ tư, mở rộng lực lượng, phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, phóng viên, báo chí, cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú trực tiếp đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng. Đến nay, lực lượng 35 trong toàn quốc xây dựng, liên kết và hoạt động tích cực với mạng lưới hàng vạn tài khoản facebook, hàng ngàn fanpage, group, hàng trăm kênh youtube để đăng tải, chia sẻ lan tỏa hàng triệu thông tin tích cực, bài viết, videoclip; chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch, định hướng dư luận trên không gian mạng, thu hút số lượng lớn bình luận, chia sẻ, quan tâm  của cộng đồng mạng.

Thứ năm, tích cực chỉ đạo tổ chức công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ đấu tranh phản bác, bảo mật… cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường phối hợp với Hội đồng Khoa học các Ban Đảng Trung ương chỉ đạo nghiên cứu các đề tài, đề án, hội thảo khoa học chuyên sâu, xuất bản những ấn phẩm có giá trị khoa học, lý luận, thực tiễn để cung cấp những luận cứ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Định kỳ tổ chức, duy trì các hình thức giao ban, hội nghị, hội thảo họp bàn rút kinh nghiệm hoạt động. Hằng năm, tổ chức Hội nghị toàn quốc “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của lực lượng tham mưu, giúp việc và tham gia đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương”, trong đó có chương trình huấn luyện xử lý các tình huống trong đấu tranh, phản bác, bóc gỡ thông tin xấu độc; chia sẻ mô hình hoạt động và đấu tranh sáng tạo, có hiệu quả, cung cấp kiến thức, phương thức, kỹ năng cần thiết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thiết thực cho lĩnh vực công tác chỉ đạo và tổ chức đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang tăng cường hoạt động chống phá, tấn công chia rẽ nội bộ, đặc biệt tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; lợi dụng những yếu kém, sơ hở trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành trên các lĩnh vực ở một số nơi, sai phạm của một số đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên để xuyên tạc, suy diễn, quy chụp chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự và việc tổ chức lấy ý kiến của các giai tầng xã hội góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đồng thời lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, tình hình Biển Đông, dịch bệnh COVID-19 để xuyên tạc, bịa đặt, bôi đen thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là thành tựu gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nhằm gây tâm lý hoang mang, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Những biểu hiện trên đây tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Lãnh đạo Ban tập trung chỉ đạo, phối hợp các lực lượng trong toàn ngành tuyên giáo và các cơ quan liên quan bàn giao tiếp tục bám sát thực tiễn và nhiệm vụ được phân công, chủ động, tích cực thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội trong công tác chỉ đạo các cơ quan tham mưu, lập pháp, quản lý kinh tế, văn hóa (Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,…) tiếp tục xây dựng, hoàn thiện luật pháp, chính sách, cơ chế trách nhiệm tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; quan tâm đầu tư đúng mức nguồn lực cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham mưu Ban Bí thư ban hành văn bản chỉ đạo, phối hợp thực hiện đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; quy định đối với cán bộ, đảng viên trong lập, sử dụng các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội.

Hai là, tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí hàng tuần, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, thời lượng, chương trình, tuyến tin bài, phóng sự giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm và các hình thức đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh các hình thức đấu tranh, các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội; nâng cao chất lượng nội dung các tin, bài, videoclip bảo đảm phải ngắn gọn, hấp dẫn, có dẫn chứng cụ thể, lý lẽ sắc sảo, thuyết phục để đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề về những vấn đề  mới, khó trong quá trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,… mà cơ sở lý luận chưa giải quyết thấu đáo, chưa đưa ra được luận cứ khoa học rõ ràng để làm tài liệu nghiên cứu tuyên truyền phục vụ công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Nắm chắc tình hình trên lĩnh vực văn học - nghệ thuật, nhất là diễn biến tư tưởng của đội ngũ văn nghệ sĩ tại các hội văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương; đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc, quan điểm sai trái trong văn học - nghệ thuật; đối thoại đấu tranh với văn nghệ sĩ cực đoan.

Bốn là, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên rà soát, phát hiện, gỡ bỏ các trang web, blog, tài khoản mạng xã hội mạo danh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; điều tra, xác lập chứng cứ, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải, phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên Internet, mạng xã hội; chặn lọc, bóc gỡ, triệt phá các cổng thông tin, blog, tài khoản mạng xã hội của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là các trang có nhiều tin, bài chống phá; cương quyết chỉ đạo xử lý nghiêm một số báo đăng thông tin không đúng sự thật để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, gây bất lợi cho công tác đấu tranh của ta; chủ trì, phối hợp xây dựng phương án đấu tranh tổng thể về kỹ thuật, pháp lý, kinh tế, chính trị, ngoại giao đối với những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nền tảng số xuyên biên giới như Facebook, Google.

Năm là, hoàn thiện hạ tầng, đầu tư hệ thống cơ sở kỹ thuật giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thông suốt và đạt hiệu quả cao; đồng thời tăng cường kết nối các trang, nhóm chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực và bài viết đấu tranh phản bác thông tin xấu độc. Chú trọng theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình liên quan các vấn đề dư luận quan tâm, vụ việc phức tạp, nổi cộm; chỉ đạo đẩy mạnh thông tin tích cực, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về vấn đề dư luận quan tâm; đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về những vấn đề thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; tích cực hơn nữa trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải, phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên Internet, mạng xã hội.

Sáu là, tập trung giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xây dựng lực lượng chuyên sâu, tăng cường trao đổi, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; mở rộng mạng lưới dư luận viên, cộng tác viên trong toàn hệ thống ngành Tuyên giáo, đặc biệt là phát huy vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông chủ lực, cơ quan Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo và mạng VCNet…

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc tích cực, chủ động của Ban Chỉ đạo 35, cấp ủy các cấp, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Những kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết 35 cho thấy Đảng ủy cơ quan và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, tích cực làm tốt vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, góp phần hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đặt niềm tin và giao cho ngành tuyên giáo nói chung và Đảng ủy, Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng./.

Liên kết nguồn tin:

http://dukcqtw.dcs.vn/chu-dong-tich-cuc-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-cong-tac-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-LIZD-duk12044.aspx

Theo http://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/18592/chu-dong--tich-cuc-lanh-dao--chi-dao-thuc-hien-cong-tac-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang--dau-tranh-phan-bac-quan-diem-sai-trai--thu-dich.aspx