Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá bằng việc sớm ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả rõ rệt; việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối là kịp thời, đúng và trúng với các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy bước đầu đã được phát huy, tính chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ, đoàn kết trong Đảng bộ Khối được đề cao. Nội dung, phương thức lãnh đạo được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương được toàn Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã thực sự được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ Khối và sự đồng thuận trong xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương nghiêm túc; hình thức nghiên cứu, học tập nghị quyết tiếp tục được đổi mới; việc xây dựng chương trình hành động ngày càng cụ thể, từng bước khắc phục tình trạng hình thức. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng được tăng cường. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh. Công tác giáo dục lịch sử truyền thống được coi trọng. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ; hầu hết cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tập trung chỉ đạo, nhất là việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; từng bước chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ; công tác thi đua, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng và đạt kết quả thiết thực.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến; đã chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã chủ động hơn trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Những đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tham mưu, phục vụ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước, của cả hệ thống chính trị và của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Báo cáo chính trị cũng đã nêu một số hạn chế như: nhận thức của một số cấp ủy, người đứng đầu về tính cấp bách, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn hạn chế, thiếu kiên quyết nên thực hiện một số chủ trương của Đảng còn chậm, chưa hiệu quả. Thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi chưa nghiêm, chưa đầy đủ, dẫn đến mất đoàn kết, đơn, thư tố cáo nặc danh, mạo danh, vượt cấp. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý hình sự. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức còn có mặt hạn chế, chưa kịp thời. Nắm tình hình và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên có thời điểm còn chậm, chưa chủ động; việc giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền ở một số nơi chưa kịp thời. Công tác tổ chức, cán bộ ở một số nơi, một số khâu còn khó khăn, lúng túng. Có nơi thực hiện chưa nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và sinh hoạt đảng. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở các cấp ủy; xử lý, khắc phục sau kiểm tra ở một số nơi còn chậm; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn nhiều hạn chế...

Báo cáo chính trị cũng nêu một số kinh nghiệm đáng chú ý: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc nền tảng của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí và phát huy dân chủ, đề cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt chú trọng và quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; nắm chắc tình hình hoạt động, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết, kiên trì và tập trung công sức, trí tuệ để chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đặc biệt là chi bộ để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; trong lãnh đạo, chỉ đạo cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo; giải quyết dứt điểm, tháo gỡ những khó khăn, bất cập và vướng mắc trong thực tiễn. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chủ động phát hiện vấn đề, ngăn ngừa, cảnh báo, kiểm tra và xử lý kịp thời vi phạm...

Báo cáo chính trị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 20205: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Theo Báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần thực hiện 6 nhóm chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá. Trong đó, 6 nhiệm vụ trọng tâm là:

Thứ nhất, toàn Đảng bộ Khối tập trung triển khai việc học tập, quán triệt sâu sắc và phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ ba, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp. Nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối khóa XI về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối khóa XII về nâng cao chất lượng chi bộ.

Thứ tư, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các mặt công tác xây dựng Đảng đi đôi với việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ sáu, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy một cách thực chất. Lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các hội ở Trung ương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương.

3 đột phá bao gồm: (1) Về tổ chức đảng. Cụ thể hóa các quy định của Đảng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ, hợp lý về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. (2) Về công tác cán bộ và quản lý đảng viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối. (3) Về công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 6 nhóm chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:

(1) 100% đảng viên của Đảng bộ Khối học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và 100% đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối;

(2). 100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc;

(3) 100% cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm;

(4) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 30.000 quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp từ 16.000 đảng viên mới trở lên. 100% bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng ít nhất một lần/nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ;

(5) 100% đảng ủy, chi ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm.

(6) Hằng năm phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu có từ 90% tổ chức đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Liên kết nguồn tin:

http://dukcqtw.dcs.vn/ket-qua-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-cac-co-quan-trug-uong-lan-thu-xii-duk12041.aspx

Theo http://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/18590/ket-qua-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-cac-co-quan-trug-uong-lan-thu-xii.aspx