Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tại thôn Biển Dưới, xã Biển Động
Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tại thôn Biển Dưới, xã Biển Động

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên phổ biến các nội dung và chính sách pháp luật về dân sự, đất đai, thừa kế, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Luật nghĩa vụ quân sự, Quốc phòng An ninh. Đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025...

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách của đồng bào DTTS, miền núi.

Thông qua hội nghị, các đại biểu nắm bắt được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân...

Bắc Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào DTTS
Theo https://baodantoc.vn/luc-ngan-bac-giang-hon-800-dai-bieu-duoc-tham-gia-hoi-nghi-pho-bien-giao-duc-phap-luat-1693215333875.htm