Kế hoạch nhằm thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Một số chỉ tiêu cụ thể được đặt ra: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp sẽ được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 50% trở lên. 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại TP Thủ Đức và các quận huyện; 60% hồ sơ công việc tại xã, phường, thị trấn được xử lý trên môi trường mạng.

TPHCM phấn đấu 90% hồ sơ công việc sẽ xử lý trên môi trường mạng.

TP.HCM phấn đấu 90% hồ sơ công việc sẽ xử lý trên môi trường mạng.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu về chính phủ điện tử; nhóm 3 địa phương dẫn đầu về công nghệ thông tin, nhóm 3 về an toàn, an ninh mạng…

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện môi trường pháp lý. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, trong đó hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu thành phố có ít nhất 2 trung tâm dữ liệu và được kết nối đồng bộ để phục vụ các hệ thống thông tin của thành phố; phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố một cách thống nhất, đồng bộ và tin cậy phục vụ cho chuyển đổi số và phát phát triển đô thị thông minh.

Đồng thời, phát triển các hệ thống nền tảng như hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Trong đó, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố gồm các thành phần chính như hệ thống quản lý định danh và xác thực người dùng tập trung phục vụ dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; kết nối thanh toán điện tử; kết nối dịch vụ bưu chính để chuyển phát hồ sơ; cung cấp thông tin tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính; tích hợp, cung cấp dữ liệu; liên thông các hệ thống thông tin. Xây dựng nền tảng internet vạn vật thành phố, triển khai thí điểm việc tích hợp dữ liệu Internet vạn vật trên một số dữ liệu hiện có của thành phố như giao thông, môi trường…

Mặt khác, phát triển dữ liệu; trong đó phát triển kho dữ liệu dùng chung của thành phố, phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của TP, số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của chính quyền. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ như phát triển các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước, phát triển ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, đảm bảo an toàn thông tin; phát triển nguồn nhân lực.

Đức Linh
Theo https://doanhnghiepvn.vn/chuyen-doi-so/chinh-phu-so/tp-hcm-phan-dau-thuoc-nhom-3-dia-phuong-dan-dau-ve-cong-nghe-thong-tin/20210227022042313