Theo Quyết định, Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xuất cấp bổ sung (không thu tiền) 58.325 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các tỉnh để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, ngành DTNN sẽ xuất cấp bổ sung hỗ trợ học sinh các tỉnh: Hà Giang là 4.005 kg; Bắc Giang: 11.865 kg; Lâm Đồng: 980 kg; Cao Bằng: 32.430 kg; Quảng Trị: 9.045 kg.

Bộ Tài chính giao Tổng cục DTNN phối hợp với UBND các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Trị, Lâm Đồng khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh.

Việc giao nhận gạo bảo đảm theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia, để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, đảm bảo việc tiếp nhận, phân bổ, sử dụng gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian của năm học; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối, sử dụng gạo.

Lãnh đạo các tỉnh chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo phối hợp với các cục DTNN khu vực giao gạo tổ chức vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp để cấp phát cho các đối tượng theo đúng quy định.

Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ, số liệu báo cáo về xuất cấp cho học sinh trên địa bàn.

Quyết định số 1078/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2024.

Theo https://tapchitaichinh.vn/xuat-bo-sung-gao-du-tru-quoc-gia-ho-tro-hoc-sinh-hoc-ky-ii-nam-hoc-2023-2024.html