Kế hoạch được ban hành nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.              

Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tham gia ý kiến và thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, đảm bảo chỉ ban hành những thủ tục hành chính cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp; Thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính theo đúng quy trình, đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành đẩy mạnh công tác truyên truyền cải cách thủ tục hành chính nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và cán bộ, công chức về công tác này.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ xác định rõ công tác kiểm soát thủ tục hành chính là việc làm thường xuyên của các đơn vị, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm gánh nặng hành chính cho người dân và tổ chức.

Tại Kế hoạch, Bộ Tài chính đã phân công cụ thể nhiệm vụ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong các mặt công tác như: Công tác kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính; Công bố, công khai thủ tục hành chính; Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế Một cửa tại Bộ Tài chính; Phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Tuyên truyền hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính...

Bộ Tài chính giao Văn phòng Bộ tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra thực hiện thủ tục hành chính tại các đơn vị; tổng hợp báo cáo Bộ kết quả thực hiện; tổ chức rà soát độc lập một số nhóm thủ tục hành chính để đưa ra kiến nghị nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm rà soát, xác định các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, qua đó lập danh mục các thủ tục hành chính dự kiến sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Đồng thời, chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ được phân công.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công tác đánh giá tác động thủ tục hành chính. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và định kỳ báo cáo Bộ công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/bo-tai-chinh-len-ke-hoach-trien-khai-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2022-343954.html