Năm 2021, tiếp tục hoàn thiện tổ chức

Báo cáo trước Hội nghị về kết quả công tác tổ chức cán bộ (TCCB) năm 2021, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Phạm Xuân Thủy cho biết, hòa chung trong kết quả của ngành Tài chính, công tác nội ngành, trong đó có công tác tổ chức cán bộ đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thiện tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đảm bảo an toàn trong phòng chống đại dịch để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, năm 2021, Vụ TCCB đã chủ động nghiên cứu, tham mưu trình Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ ban hành 02 Nghị quyết về đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của CCVC Bộ Tài chính; Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng CCVC lãnh đạo, quản lý, trong đó có các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Cán sự đảng bộ Tài chính. Trình Bộ trưởng ban hành các quyết định liên quan đến quy định danh mục vị trí việc làm, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, quy chế nâng lương trước hạn, quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động trong đơn vị sự nghiệp công lập; quy chế quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng trực tuyến; Đề án Đào tạo nguồn nhân lực ngành Tài chính giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030… Theo đó, Vụ TCCB đã phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao với khối lượng văn bản lên tới 7.756 văn bản đến, 2.243 văn bản đi.

Trong năm 2021, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW, Vụ TCCB tham mưu Bộ và phối hợp với các đơn vị tổ chức, sắp xếp giảm 15 đầu mối đơn vị cấp Chi cục. Theo đó, giảm 02 Chi cục Thuế, 09 Kho bạc nhà nước cấp huyện và 01 phòng thuộc Văn phòng, 03 Chi cục Hải quan, 01 Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về tài sản công thuộc Cục Quản lý Công sản, dừng hoạt động của Trường nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.

Năm 2021, 2022, Bộ Tài chính được giao mỗi năm là 66.836 chỉ tiêu biên chế công chức (giảm khoảng 10% so với năm 2015), Vụ TCCB đã tham mưu Bộ ban hành Quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2021, 2022 cho các đơn vị theo thẩm quyền với số lượng biên chế giao tại các đơn vị bằng với chỉ tiêu đã giao năm 2021. Đồng thời, thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế năm 2021, Vụ TCCB trình Bộ thực hiện tinh giản biên chế 149 trường hợp theo quy định.

Việc tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý ngạch, công tác tiền lương, phụ cấp… cũng được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2021, Vụ TCCB đã trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định bổ nhiệm 02 Thứ trưởng Bộ Tài chính, trình Bộ Quyết định bổ nhiệm 01 Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Nhìn chung, trong năm 2021, Vụ TCCB đã rất chú trọng thực hiện củng cố, kiện toàn bộ máy và nhân sự các phòng, việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo bồi dưỡng công chức trong Vụ được triển khai thường xuyên theo đúng quy định nhằm nâng cao năng lực và bố trí sắp xếp hợp lý công chức để phát huy tối đa năng lực, sở trường của công chức đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với những kết quả mà công tác Vụ TCCB đã đạt được trong năm 2021. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Văn Tuấn cảm ơn Vụ TCCB đã phối hợp kịp thời vì khối lượng công việc trong công tác TCCB của Tổng cục Thuế rất lớn, liên tục có biến động nên nếu không có sự giúp đỡ hiệu quả của Vụ TCCB thì nhiều công việc sẽ bị ứ đọng.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Vụ TCCB “Nhờ vậy mà công tác luân chuyển của ngành Hải quan đạt được hiệu quả tốt, đảm bảo được yêu cầu phòng chống tham nhũng mà Đảng và nhà nước đã đề ra”.

Năm 2022, tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy

Chia sẻ về phương hướng công tác năm 2022, Vụ trưởng Vụ TCCB Phạm Đức Thắng cho biết, Vụ TCCB sẽ tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực.

Năm 2022, Vụ TCCB tiếp tục tham mưu Bộ bổ sung, hoàn thiện các văn bản quản lý công tác tổ chức cán bộ, đồng thời thực hiện đổi mới quản lý công tác quản lý cán bộ theo quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Bộ Tài chính.

Dự kiến Vụ sẽ trình Bộ ban hành 03 Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính; Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Trình Bộ ban hành các Quyết định quy định quy trình, quy chế về quản lý công tác TCCB phù hợp với đặc thù của Bộ Tài chính và đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Về công tác nhân sự sẽ tiếp tục bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026; thực hiện quy hoạch giai đoạn 2026 - 2031. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong năm 2022 sẽ triển khai theo chủ trương đã được phê duyệt…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ghi nhận sự nỗ lực của Vụ TCCB trong năm 2021. Theo Bộ trưởng, năm 2022, Vụ TCCB phải có kế hoạch đào tạo đội ngũ CBCC của Vụ sao cho “vừa hồng vừa chuyên”. Đồng thời, trong thời gian tới, Vụ TCCB cần phải thiết kế, xây dựng phần mềm để quản lý hồ sơ của CBCC trong ngành sao cho hệ thống và hiệu quả. Việc đề bạt cán bộ phải đảm bảo năng lực tốt, đáp ứng được yêu cầu của công việc đề ra.

Vụ TCCB phối hợp với Cục Kế hoạch Tài chính để xây dựng các chế độ phụ cấp đảm bảo đời sống cho CBCC, qua đó nâng cao năng lực của đội ngũ CBCC để tuyển dụng và giữ chân được người đủ tài nhằm cống hiến công sức cho ngành Tài chính. Việc sắp xếp bộ máy phải thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/bo-truong-ho-duc-phoc-can-co-chien-luoc-de-thu-hut-nhan-tai-cho-nganh-tai-chinh-343973.html