Chiều ngày 30/12, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính)  tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2021, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch cũng như các nhiệm vụ phát sinh, cơ bản đáp ứng về chất lượng và thời gian.

Trong năm 2021, cơ chế, chính sách về hợp tác tài chính quốc tế được ban hành đồng bộ, kịp thời góp phần triển khai thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA), các hiệp định/thỏa thuận thương mại song phương đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Công tác hội nhập tài chính được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt như: tham gia đàm phán, ký kết, thực thi, đánh giá tác động các FTA và hiệp định/hỏa thuận thương mại song phương, rà soát chính sách thương mại và phối hợp triển khai các vụ kiện phòng vệ thương mại.

Công tác hợp tác tài chính ngày càng đi vào chiều sâu, đa dạng hóa các đối tác song phương, đa phương của Bộ Tài chính, đóng góp cho công tác điều hành tài chính - ngân sách của Lãnh đạo Bộ Tài chính và tham khảo phục vụ công tác chuyên môn của các đơn vị, góp phần cập nhật tình hình chính sách về tài chính – ngân sách tới cộng đồng quốc tế, thúc đẩy việc thực hiện các cam kết quốc tế đi vào thực chất, giải đáp kiến nghị vướng mắc của các doanh nghiệp kịp thời, tạo hiệu ứng lan tỏa cao.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, các hoạt động hợp tác mặc dù phải chuyển sang hình thức trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo sự tham gia tích cực, đi vào trọng tâm nhu cầu trao đổi thông tin, kinh nghiệm; công tác tổ chức được đánh giá cao từ phía đối tác.

Trong công tác hợp tác với các tổ chức quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế đã tham mưu cho Bộ làm việc với các tổ chức quốc tế nhằm chủ động thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa ứng phó với đại dịch COVID-19, tình hình vay nợ, viện trợ, các ưu tiên của Bộ Tài chính trong thời gian tới và đề xuất các đối tác phát triển quan tâm hỗ trợ. Bộ Tài chính đã được ý kiến đánh giá, khuyến nghị và tư vấn của các tổ chức quốc tế về chính sách tài khóa để ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19, cũng như công tác điều hành tài chính - ngân sách nói chung...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Vụ Hợp tác quốc tế trong năm 2021.

Về nhiệm vụ trong năm 2022, Thứ trưởng đề nghị cán bộ, công chức Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác đối ngoại và hội nhập; kết quả của Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Nhấn mạnh quan điểm về đối ngoại và hội nhập không chỉ đối ngoại thuần túy mà đối ngoại để phát triển, Thứ trưởng Trần Xuân Hà yêu cầu Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện tốt chương trình công tác năm. Đồng thời, cần tích cực khâu nối, kết hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong công tác đối ngoại và hội nhập của toàn ngành Tài chính như: hội nhập trong lĩnh vực thuế, chứng khoán, bảo hiểm, triển khai các cam kết trong hải quan quốc tế…

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/cong-tac-hop-tac-tai-chinh-quoc-te-ngay-cang-di-vao-chieu-sau-344000.html