Điểm nhấn trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị được Đảng ta xác định là nhiệm vụ then chốt, trong đó luôn coi trọng công tác tư tưởng, lý luận, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhận thức được điều này, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trong giai đoạn mới, thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, thấm nhuần đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2021, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tổ chức được 11 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với 4.468 đảng viên tham gia (đạt 92%); số đảng viên chưa có điều kiện học được các tổ chức đảng quán triệt tại các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ cũng chỉ đạo cấp ủy trực thuộc chủ động phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương đến tất cả cán bộ, đảng viên.

Xây dựng Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, cần đặc biệt coi trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Do đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về những điều đảng viên không được làm...

Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ căn cốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” và xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của đảng viên; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của đơn vị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; thành lập đoàn và thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng trực thuộc... Xây dựng và ban hành nghị quyết về kiện toàn, sắp xếp tổ chức các đảng bộ, chi bộ thuộc loại hình doanh nghiệp, hiệp hội...

Vững tin năm 2022

Mừng xuân mới, mừng Đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, bước vào năm 2022, Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm không ngừng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó, Đảng bộ Bộ Tài chính tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, về công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, kết quả cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025...

Trong đó, tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021, Quy định số 37-QĐ/ TW, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ ĐUK ngày 26/7/2021 về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên theo nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022...

Hai là, về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Thực hiện kết luận tiêu chuẩn chính trị và cho ý kiến về công tác cán bộ trong Đảng bộ Bộ Tài chính; Xây dựng Hướng dẫn Quy trình công tác quy hoạch, kiện toàn bổ sung nhân sự cấp ủy các cấp để thống nhất áp dụng thực hiện trong Đảng bộ Bộ Tài chính; Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các đảng bộ, chi bộ định kỳ hàng năm và đầu nhiệm kỳ theo quy định; kiện toàn nhân sự Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính và một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc có thay đổi về nhân sự...

Ba là, về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và các hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát.

Gắn việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Bốn là, về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: Tham mưu giúp Ban Cán sự đảng xây dựng báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2022. Phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chỉ đạo, thực hiện dân chủ trong cải cách hành chính, xây dựng các quy chế, quy định, văn hóa công sở... nhằm xây dựng cơ quan, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ tổ chức Đại hội lần thứ 28, nhiệm kỳ 2022-2027; lãnh đạo, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính triển khai kế hoạch Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027...

Theo Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính/Thông tin Công tác Đảng số 01/2022.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/dang-bo-bo-tai-chinh-khong-ngung-xay-dung-dang-bo-trong-sach-vung-manh-344872.html