Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên luôn được Đảng ủy Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tuyên Quang xác định là vấn đề then chốt trong hoạt động xây dựng Đảng. Theo đó, trong năm 2021, Đảng ủy KBNN Tuyên Quang đã tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị; Kết luận của trung ương và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối.

Đồng thời, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Xây dựng được những giải pháp mới trong triển khai học tập, cũng như kịp thời nhân rộng các mô hình hay của tập thể, cá nhân, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đưa việc học tập và “làm theo Bác” trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy KBNN Tuyên Quang chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị… Từ đó giúp đảng viên ý thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong năm 2021, Đảng ủy KBNN Tuyên Quang cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. KBNN Tuyên Quang triển khai nhiều giải pháp, nhằm kiểm soát chi ngân sách đúng quy trình, đúng thời gian; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán tại từng đơn vị; đôn đốc các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện 100% giao dịch thanh toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) thuộc lĩnh vực KBNN qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cổng dịch vụ công quốc gia.

KBNN Tuyên Quang cũng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thu ngân sách với các cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng thương mại để tập trung nhanh nguồn thu ngân sách… Năm 2021, tổng số thu NSNN trong cân đối trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vượt gần 8% dự toán, góp phần quan trọng vào hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 của tỉnh Tuyên Quang.

Đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Bước sang năm 2022, Đảng bộ KBNN Tuyên Quang tiếp tục đề ra các mục tiêu: Đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng và việc thực hiện chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2030; Tăng cường thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí; Tăng cường công tác dân vận, công tác tư tưởng trong Đảng, chính quyền, đoàn thể, tạo sự đoàn kết nhất trí về mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng và giải pháp phát triển, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được KBNN và cấp uỷ, chính quyền địa phương giao.

Nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Đảng ủy KBNN Tuyên Quang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số mặt công tác trong năm 2022 như sau:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển hệ thống KBNN.

Thứ hai, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm, toàn đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phấn đấu đạt nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ, đúng luật các khoản chi NSNN cho các đối tượng thụ hưởng một cách thuận lợi nhất, gắn với thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ ba, thường xuyên bám sát các Kế hoạch của Đảng ủy cấp trên, tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Thứ tư, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin để định hướng dư luận xã hội.

Bên cạnh các nội dung trên, Đảng ủy KBNN Tuyên Quang tiếp tục thực hiện các giải pháp về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và tổ chức cho đảng viên tham gia hoạt động với nhân dân theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát; tập trung bồi dưỡng, giúp đỡquần chúng phấn đấu vào Đảng; định kỳ làm việc với các tổ chức đoàn thể để lắng nghe, tiếp thu ý kiến và giải quyết các khó khăn, vướng mắc ngay khi có phát sinh...

Theo Nguyễn Thanh Nam/Bài đăng trên Thông tin công tác Đảng số 1/2022

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/dang-uy-kho-bac-nha-nuoc-tuyen-quang-doi-moi-sang-tao-trong-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-344902.html