Học tập Bác để làm tốt công tác xây dựng Đảng

Năm 2021, Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Theo đó, người đứng đầu cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều cam kết rèn luyện, giữgìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Qua đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục đã thực sự chuyển biến về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực hơn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Cục Hải quan Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 95-KH/ĐUHQ ngày 31/8/2021 về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; ban hành Kế hoạch số 130-KH/ĐUHQ ngày 29/10/2021 về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Theo đó, 100% các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, các chi bộ tổ chức đánh giá kiểm điểm các nội dung đã đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ và từng cá nhân.

Đảng bộ cũng tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; qua đó, phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ đã tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021.

Không dừng lại ở đó, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa còn được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng qua việc gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và được xác định rõ, đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, Đảng ủy Cục đã phát hiện và biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điểm sáng trong học tập và làm theo Bác trong toàn đơn vị.

Đẩy mạnh học tập Bác để phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo ra khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tuy nhiên, trong suốt cả năm vừa qua, đại dịch COVID-19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực, kéo dài đến nền kinh tế trong và ngoài nước.

Trước tình hình đó, Đảng ủy Cục Hải quan Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trong toàn đảng bộ nỗlực vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Cục Hải quan Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUHQ ngày 05/01/2021 về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 phải thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, trong đó tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa triển khai xây dựng kế hoạch và cam kết học tập và làm theo Bác gắn với công việc, nhiệm vụ được giao tới từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đặc biệt, qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW từ cấp cơ sở đảng đến đảng viên đã xác định được từng nội dung, gắn với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị và cá nhân; góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

Từ những kết quả đạt được trên, bước sang năm mới 2022, Đảng ủy Cục Hải quan Thanh Hóa xác định rõ, cần tiếp tục đẩy mạnh, triển khai sâu rộng hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với triển khai các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xây dựng kế hoạch, chuyên đề học tập và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy Cục Hải quan Thanh Hóa xây dựng, ban hành kế hoạch, trong đó có biện pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2022. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nề nếp trong toàn Đảng bộ, đẩy mạnh Học tập Bác để phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗlực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Việt Hoàng, Phan Tuyến/Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 1/2022

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/hoc-tap-bac-de-phat-huy-suc-manh-tong-hop-no-luc-thuc-hien-muc-tieu-kep-344896.html