Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức các hoạt động đối tác để cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia vào tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan và nâng cao năng lực thực thi pháp luật hải quan.

Tổng cục Hải quan đặt ra yêu cầu tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan nắm bắt chiến lược, kế hoạch, chương trình cải cách, hiện đại hóa hải quan; qua đó đồng hành cùng cơ quan hải quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan, phương thức quản lý, chất lượng phục vụ của cơ quan hải quan các cấp thông qua các hoạt động tham vấn, hợp tác, giám sát; tăng cường hợp tác hải quan - doanh nghiệp góp phần nâng cao nặng lực quản lý và thực thi pháp luật của mỗi bên.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan đề ra các nội dung và hoạt động triển khai gồm: Thông tin, tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan, hợp tác hải quan - doanh nghiệp, giám sát thực thi pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp.

Chẳng hạn như: Hoạt động thông tin, cơ quan hải quan các cấp tổ chức cung cấp thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về Chiến lược phát triển hải quan giai đoạn 2021- 2030 và Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2021- 2025; các chương trình, đề án cải cách hiện đại hóa trọng điểm của ngành Hải quan; các điều ước, cam kết quốc tế về tạo thuận lợi thương mại...

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/nang-cao-nang-luc-thuc-thi-phap-luat-hai-quan-cho-doanh-nghiep-344861.html