Báo cáo kết quả công tác năm 2021, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản Tạ Thanh Tú cho biết, năm 2021, Cục Quản lý công sản đã chủ động, nghiên cứu, tích cực xây dựng, hoàn thiện các đề án, chính sách trình cấp có thẩm quyền đúng tiến độ.

Trong công tác quản lý tài sản công, Cục đã rất tích cực, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh để ứng phó với dịch COVID-19. Đơn vị đã kịp thời dự thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; phối hợp với Tổng cục Thuế báo cáo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 10/4/2021, trong đó có nội dung về gia hạn tiền thuê đất.

Năm 2021, Cục Quản lý công sản đã hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, đã tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo thẩm quyền của 17 bộ, cơ quan trung ương và 04 địa phương; tham gia ý kiến đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của 05 bộ, cơ quan trung ương và 03 địa phương; tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở chuyên dùng đối với 09 bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Trong quản lý, sử dụng nhà, đất, Cục Quản lý công sản đã trình Bộ phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.402 cơ sở nhà, đất; phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Theo đó, tính đến ngày 30/11/2021, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 29.564 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương.

Đối với hoạt động quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, Cục đã có văn bản tham gia ý kiến về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết với 03 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, cảnh báo các đơn vị sự nghiệp khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết cần tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đánh giá cao và biểu dương những kết quả Cục Quản lý công sản đã đạt được trong năm 2021. Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022, Thứ trưởng lưu ý đơn vị cần tập trung vào một số công việc trọng tâm. Trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Thứ trưởng đề nghị đơn vị đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công; phối hợp với Thanh tra Bộ Tài chính, đưa nội dung về tài sản công vào chương trình thanh tra tài chính của cả Ngành, trong đó chú ý các vấn đề như: sắp xếp cơ sở nhà đất, dùng tài sản công thanh toán hợp đồng BT, tài chính đất đai…

Bên cạnh đó, cần chú trọng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để nắm số liệu và xử lý; đẩy nhanh việc hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công...

Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý công sản tham mưu giúp Bộ Tài chính, Chính phủ quản lý tốt việc khai thác, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cấp nước sạch ở đô thị và nông thôn vì có tầm ảnh hưởng rộng; quản lý, sắp xếp ô tô công, hướng dẫn phân định các loại xe chuyên dùng với xe dùng chung...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh khẳng định, đơn vị sẽ hoàn thiện lại chương trình công tác năm 2022, triển khai phân công công việc hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Lãnh đạo Bộ giao.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/ra-soat-hoan-thien-chinh-sach-phap-luat-ve-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-343992.html