Trong đó, thu Trung ương trợ cấp lũy kế được trên 3.390 tỷ đồng, đạt 84,05% dự toán Trung ương và đạt 82,87% dự toán HĐND tỉnh Hậu Giang giao; thu nội địa trên 3.427 tỷ đồng, đạt 103,01% dự toán Trung ương và đạt 81,51% dự toán HĐND tỉnh giao.

Để hoàn thành theo kế hoạch phấn đấu của HĐND Tỉnh giao, toàn ngành Thuế đang tập trung bám sát chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác thu ngân sách nhà nước.

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang và các chi cục thuế khu vực tiến hành rà soát, thống kê các văn bản quy phạm pháp luật về thuế mới, sửa đổi, bổ sung phát sinh trong kỳ đẩy mạnh tuyên truyền đến người nộp thuế bằng nhiều hình thức như gửi thư điện tử, tờ rơi, niêm yết tại trụ sở cơ quan thuế, phổ biến trong các hội nghị đối thoại. Những phản ánh, vướng mắc, kiến nghị của người nộp thuế đều được ngành Thuế giải đáp kịp thời...

Ngành Thuế tỉnh Hậu Giang cũng theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể các nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, đánh giá tác động giảm thu ngân sách do dịch COVID-19 và các nguyên nhân khác để chủ động đề xuất các giải pháp, nguồn thu bù đắp. Phấn đấu thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt tập trung thu các khoản nợ thuế mới phát sinh dưới 90 ngày...

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hậu Giang tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, lựa chọn doanh nghiệp có rủi ro về thuế để lập danh sách phải thanh tra, kiểm tra trong năm tiếp theo.

Phân tích dứt điểm 100% hồ sơ về thuế, hóa đơn của năm 2021 theo đánh giá rủi ro đã được phê duyệt. Hoàn thành nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp nằm trong kế hoạch được Tổng cục Thuế phê duyệt, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu theo hướng nâng cao chất lượng nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đánh giá, phân tích để nhận diện các đơn vị có rủi ro cao; tiến hành kiểm tra người nộp thuế một cách có chọn lọc. Theo đó, thành lập bộ phận quản lý rủi ro theo Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính...

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/thu-ngan-sach-nha-nuoc-10-thang-dau-nam-dat-tren-9174-ti-dong-340786.html