Theo Quyết định, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính sẽ thay ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính (đã nghỉ hưu theo chế độ), làm thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách quy định về xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành và nộp thuế thuộc Ban Cải thiện môi trường kinh doanh.

Ông Vũ Chí Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thay ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, làm thành viên Tổ công tác cải cách quy định về xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành và nộp thuế, Ban Cải thiện môi trường kinh doanh, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Ông Đinh Mai Long - Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính sẽ thay ông Trần Thanh Hà - Phó Chánh văn phòng Bộ Tài chính (đã chuyển công tác khác), làm thành viên Tổ công tác cải cách quy định về xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành và nộp thuế và Tổ công tác cải cách quy định về đăng ký đất đai, Ban Cải thiện môi trường kinh doanh, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Trước đó, theo quy định Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính có nhiệm vụ tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/thu-truong-nguyen-duc-chi-la-thanh-vien-hoi-dong-tu-van-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-338174.html