Theo Tổng cục Hải quan, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chương trình hợp tác và hội nhập quốc tế như: Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ hợp tác đa phương như ASEAN, Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, Tổ chức Hải quan thế giới... đã và đang thực hiện dưới hình thức trực tuyến hoặc thảo luận, trao đổi trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin.

Do đó, để bảo đảm nhanh chóng, kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hướng tới Chính phủ số, Hải quan thông minh, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy chế họp quốc tế trực tuyến.

Theo đó, Quy chế họp quốc tế trực tuyến của Tổng cục Hải quan bảo đảm các công chức cán bộ trong toàn Ngành tham gia tích cực và trách nhiệm tại các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, cuộc họp quốc tế quan trọng và cần thiết đối với ngành Hải quan trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai và các tình huống khó khăn phát sinh; đảm bảo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo sau khi tham gia các đoàn họp quốc tế trực tuyến.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/tong-cuc-hai-quan-tham-gia-tich-cuc-va-trach-nhiem-tai-cac-dien-dan-cuoc-hop-quoc-te-345004.html