Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống, kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội.

Trong năm 2021, bên cạnh việc tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, Bộ Tài chính cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh phục hồi kinh tế, đồng thời thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2015 tạo tiền đề và khích lệ mạnh mẽ cho các năm tiếp theo.

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trên cơ sở những kết quả khách quan và khuyến nghị được đánh giá tại Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn Kinh tế thế giới và Báo cáo Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020, Bộ Tài chính đã có Thông báo số 589/TB-BTC ngày 23/8/2021 về việc phân công nhiệm vụ triển khai các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 4/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ nội dung Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn Kinh tế thế giới và Báo cáo Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 và triển khai các nhóm giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số có liên quan được phân công. Đồng thời, tiếp tục chú trọng các nhiệm vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thực hiện giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao và báo cáo Bộ Tài chính kết quả triển khai định kỳ. Văn phòng bộ là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 586/TB-BTC về việc triển khai các nhiệm vụ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 của Chính phủ.

Trong đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, đảm bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Đồng thời, các đơn vị xây dựng, trình Bộ ban hành hoặc báo cáo Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/bo-tai-chinh-tiep-tuc-cai-cach-quy-dinh-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh-338165.html