Cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân

Tại dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2024, Bộ Tài chính cho biết, trong 4 năm 2020-2023, ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tác động của các vấn đề kinh tế, chính trị quốc tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Theo chức năng quản lý, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là các giải pháp về gia hạn, miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển của nền kinh tế.

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023 đã đi vào cuộc sống. Cụ thể, có 157.955 người nộp thuế được gia hạn. Trong đó, đối với thuế GTGT, có 83.923 người nộp thuế được gia hạn; thuế TNDN: 53.062 người nộp thuế được gia hạn; hộ kinh doanh: 14.484 người nộp thuế được gia hạn. Đối với tiền thuê đất: 6.486 người nộp thuế được gia hạn.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là: 96.964,2 tỷ đồng. Trong đó: Thuế GTGT được gia hạn là 57.427,9 tỷ đồng; số thuế TNDN được gia hạn là 35.957,2 tỷ đồng; tiền thuê đất được gia hạn là 3.165,7 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế GTGT và thuế TNCN của hộ kinh doanh được gia hạn là 413,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ quý IV/2023 đến nay, tình hình kinh tế - tài chính thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp hơn, khó khăn thách thức đối với nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp ngày càng tăng, tạo sức ép lớn đối với ổn định kinh tế vĩ mô, tác động tới phục hồi và phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực.

Đã có nhiều dự báo được đưa ra gần đây về nguy cơ suy thoái của một số nền kinh tế lớn. Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng, những biến động của môi trường bên ngoài chắc chắn sẽ có tác động lớn tới sự phục hồi của nền kinh tế trong nước và hoạt động của doanh nghiệp. Khó khăn trong việc tìm kiếm và mở rộng đơn hàng xuất khẩu, cũng như sự sụt giảm nhu cầu tiêu dùng nội địa đối với nhiều mặt hàng là cú sốc kép đe dọa khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và đảm bảo vốn cho kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản, da giầy, dệt may, thép…

Theo Bộ Tài chính, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn năm 2024, duy trì sản xuất kinh doanh, trong khi vẫn phải đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) ở cả trung ương và các địa phương, cần thiết có giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân có vốn tập trung vào sản xuất, kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ước tính sẽ gia hạn gần 84.000 tỷ đồng tiền thuế

Với dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2024, Bộ Tài chính cho biết mục đích của Nghị định này nhằm góp phần tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân tập trung vốn vào sản xuất, kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đồng thời, việc ban hành Nghị định phải đảm bảo yêu cầu hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn thông qua giảm chi phí tài chính, hỗ trợ thanh khoản và dòng tiền. Đồng thời, đảm bảo cân đối NSNN ở cả trung ương và các địa phương so với dự toán Quốc hội đã thông qua.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất phạm vi của chính sách là gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất như Nghị định số 12/2023/NĐ-CP. Thời gian thực hiện trong năm 2024.

Đối với thuế GTGT, Bộ Tài chính đề xuất như sau: gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 5, tháng 6/2024 đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo tháng và quý II/2024 đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo quý, gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2024, gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2024 và gia hạn 2 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 9/2024 đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo tháng và quý III/2024 đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo quý.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, thực hiện theo phương án nêu trên, tổng số thuế GTGT gia hạn từ tháng 5 đến tháng 9/2024 và quý II, quý III năm 2024 là khoảng 52.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2024 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN chậm nhất là ngày 31/12/2024.

Đối với thuế TNDN, Bộ Tài chính đề nghị: gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2024. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện theo phương án trên, ước tính số thuế TNDN tạm nộp quý II của kỳ tính thuế TNDN năm 2024 được gia hạn khoảng 27.600 tỷ đồng, số thu NSNN năm 2024 không giảm.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Đánh giá tác động đối với chính sách này, theo Bộ Tài chính, số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 440 tỷ đồng, nhưng số thu NSNN của năm 2024 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2024.

Dự kiến, số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 3.200 tỷ đồng, tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2024 không giảm. Như vậy, ước tính tổng số thuế được gia hạn theo các chính sách tại dự thảo Nghị định là gần 84.000 tỷ đồng.

Theo https://tapchitaichinh.vn/bo-tai-chinh-tiep-tuc-de-xuat-gia-han-tien-thue-tien-thue-dat-trong-nam-2024.html