Báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ năm 2021, ông Phạm Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, công tác tổ chức cán bộ đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thiện tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức  trong ngành Tài chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đảm bảo an toàn trong phòng, chống đại dịch để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ động nghiên cứu, tham mưu trình Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tổ chức cán bộ và tổ chức thực hiện kịp thời theo đúng tinh thần, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đảm bảo tính thống nhất, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách công vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của từng cấp đơn vị trong Ngành, đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ.

Trong đó, Vụ Tổ chức cán bộ đã trình Bộ trưởng ban hành các quyết định liên quan đến quy định danh mục vị trí việc làm, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, quy chế nâng lương trước hạn, quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động trong đơn vị sự nghiệp công lập; quy chế quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng trực tuyến; Đề án Đào tạo nguồn nhân lực ngành Tài chính giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030…

Trong năm 2021, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu cho Bộ và phối hợp với các đơn vị tổ chức, sắp xếp giảm 15 đầu mối đơn vị cấp Chi cục. Theo đó, giảm 02 chi cục thuế, 09 kho bạc nhà nước cấp huyện và 01 phòng thuộc Văn phòng, 03 chi cục hải quan, 01 trung tâm Dữ liệu Quốc gia về tài sản công thuộc Cục Quản lý Công sản, dừng hoạt động của Trường nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Trong hai năm 2021 và 2022, Bộ Tài chính được giao mỗi năm là 66.836 chỉ tiêu biên chế công chức (giảm khoảng 10% so với năm 2015), Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu Bộ ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2022 cho các đơn vị theo thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế năm 2021, Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ thực hiện tinh giản biên chế 149 trường hợp theo quy định.

Việc tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý ngạch, công tác tiền lương, phụ cấp… cũng được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2021, Vụ Tổ chức cán bộ đã trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm 02 Thứ trưởng Bộ Tài chính, trình Bộ Quyết định bổ nhiệm 01 Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước...

Vụ Tổ chức cán bộ đã chú trọng thực hiện củng cố, kiện toàn bộ máy và nhân sự các phòng. Việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo bồi dưỡng công chức trong Vụ được triển khai thường xuyên theo đúng quy định nhằm nâng cao năng lực và bố trí sắp xếp hợp lý công chức để phát huy tối đa năng lực, sở trường của công chức đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với những kết quả công tác mà Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm 2021; đóng góp tích cực vào công tác tổ chức cán bộ chung của ngành Tài chính.

Theo ông Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, trong năm 2022, Vụ sẽ tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Bộ bổ sung, hoàn thiện các văn bản quản lý công tác tổ chức cán bộ; thực hiện đổi mới quản lý công tác quản lý cán bộ theo quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Bộ Tài chính.

Dự kiến, Vụ sẽ trình Bộ ban hành 03 thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính; Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Đồng thời, trình Bộ ban hành các quyết định quy định quy trình, quy chế về quản lý công tác tổ chức cán bộ phù hợp với đặc thù của Bộ Tài chính và đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Về công tác nhân sự, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tiếp tục bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026; thực hiện quy hoạch giai đoạn 2026-2031. Triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong năm 2022 theo chủ trương đã được phê duyệt và công tác đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch. Đồng thời, Vụ Tổ chưc cán bộ cũng sẽ trình Bộ ban hành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, vị trí việc làm theo thẩm quyền...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ghi nhận sự nỗ lực của Vụ Tổ chức cán bộ trong năm 2021. Về nhiệm vụ trong năm 2022, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ “vừa hồng, vừa chuyên”.

Trong thời gian tới, Vụ Tổ chức cán bộ cần phải thiết kế, xây dựng phần mềm để quản lý hồ sơ của cán bộ, công chức trong Ngành sao cho hệ thống và hiệu quả. Việc đề bạt cán bộ phải đảm bảo năng lực tốt, đáp ứng được yêu cầu của công việc đề ra.

Bộ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục Kế hoạch Tài chính xây dựng các chế độ phụ cấp đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, qua đó nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, tuyển dụng và giữ chân được người tài cho ngành Tài chính. Việc sắp xếp bộ máy phải thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/bo-truong-ho-duc-phoc-tuyen-dung-va-giu-chan-nguoi-tai-cho-nganh-tai-chinh-343973.html