Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài chủ trì Hội nghị.
Hình ảnh: Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 13 khóa IX mở rộng số 1
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình…
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ được tổ chức tập trung và mở rộng nhằm thảo luận vào các nội dung chủ yếu: Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”; Dự thảo Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
 
Cùng với các nội dung trên, Ban Thường trực đã xây dựng dự thảo báo cáo và gửi tới hội nghị: Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Đề án thành lập Trường Cán bộ MTTQ Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam; Đề án nâng cấp Bảo tàng MTTQ Việt Nam thành đơn vị cấp vụ trực thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Báo cáo tình hình các tầng lớp Nhân dân 6 tháng đầu năm 2022.
Hình ảnh: Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 13 khóa IX mở rộng số 2
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX
Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, tại Hội nghị này, Đoàn Chủ tịch sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng quy định; Đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí phát huy dân chủ, công tâm, khách quan thể hiện tín nhiệm để các đồng chí trong Ban Thường trực có thêm thông tin, phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế, bất cập nỗ lực phấn đấu để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
 
Phát biểu chào mừng Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, những kết quả mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua có phần đóng góp đặc biệt quan trọng của MTTQ và các tổ chức thành viên. Ủy ban MTTQ các cấp đã thể hiện vai trò nòng cốt chính trị, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là mối quan hệ đoàn kết lương - giáo. Các buổi gặp mặt, giao lưu chức sắc các tôn giáo được duy trì tạo sự gắn bó, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau; nhiều ngôi nhà đại đoàn kết do chức sắc Phật giáo và Công giáo cùng chung tay xây dựng. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được MTTQ tổ chức sôi nổi, hiệu quả, thiết thực... Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội được tăng cường; phát huy trí tuệ, trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các công việc của Mặt trận, nhất là những nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đại biểu cho rằng, để Mặt trận hoàn thành tốt được nhiệm vụ đề ra, cần tập trung vào một số nhiệm vụ như: xây dựng và triển khai chương trình hành động của  MTTQ Việt Nam về tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu….
 
Trên tinh thần phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng quy định.
Hình ảnh: Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 13 khóa IX mở rộng số 3
Các đại biểu trao đổi tham dự Hội nghị
Nửa đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, quyết sách mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nhìn chung, các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã xác định và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được triển khai thực hiện quyết liệt, chủ động.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tạo đồng thuận xã hội, củng cố, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.
 
MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp Mặt trận không ngừng đổi mới hình thức vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2022...
 
Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong tình hình mới; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. MTTQ tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân trong điều kiện, bối cảnh dịch COVID-19 đã được kiểm soát; thúc đẩy trao đổi thông tin và quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam..../.
Hương Diệp - Thu Hà
Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/khai-mac-hoi-nghi-doan-chu-tich-trung-uong-mttq-viet-nam-lan-thu-13-khoa-ix-mo-rong-616932.html