Hình ảnh: Ông Cao Tường Huy được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh số 1

Ông Cao Tường Huy được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cụ thể, Quyết định số 1509/QĐ-TTg nêu rõ: Giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Vũ Phương Nhi

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/ong-cao-tuong-huy-duoc-giao-quyen-chu-tich-ubnd-tinh-quang-ninh-102221202233436706.htm