Theo Bộ Tài chính, qua rà soát các quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định 126/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tiền sử dụng đất; Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 cho thấy, các quy định nêu trên chưa hướng dẫn rõ việc Thông báo nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp Sở Tài chính chậm chuyển thông tin về số tiền được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Để đảm bảo thu ngân sách nhà nước kịp thời trong trường hợp này, Bộ Tài chính đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các công tác sau:

Thứ nhất, tổ chức rà soát các tổ chức, cá nhân thực hiện Dự án đầu tư có phát sinh tiền sử dụng đất phải nộp tại địa phương; Thực hiện ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất đối với các dự án đã quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt giá đất của UBND cấp tỉnh.

Trường hợp sau khi thông báo tiền sử dụng đất, cơ quan thuế nhận được văn bản xác nhận các khoản được giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp thì Cục Thuế căn cứ văn bản xác định số được giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp thực hiện điều chỉnh Thông báo thu và tiền chậm nộp (nếu có) để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế.

Thứ hai, tiếp tục giám sát, đôn đốc quản lý thu tiền sử dụng đất vào ngân sách và xử lý phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thứ ba, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Thuế khẩn trương báo cáo UBND cấp tỉnh để có chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp kịp thời với cơ quan thuế trong quản lý thu ngân sách.

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/tang-cuong-quan-ly-thu-tien-su-dung-dat-353037.html